+49 40-2785990 info@mcc-hamburg.de
Optical Brightener OB-1

CAS Nr.

1533-45-5

EINECS Name

2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole

EINECS Nr.

216-245-3

Synonym

2,2'-(ethene-1,2-diyldi-4,1-phenylene)bis(1,3-benzoxazole) / 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bisbenzoxazole / Uvitex OB-1

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Timo M. Heckt

+49 40 - 27 85 99 - 50

+49 40 - 27 90 01 9